Mukavaa alkanutta vuotta 2020!

perjantai 10. tammikuuta 2020Olet ehkä saattanut huomata, että viime aikoina maailma on alkanut muuttua pikku hiljaa piirun verran mukavammaksi paikaksi. Ihmiset ovat alkaneet kohdella toisiaan ystävällisemmin. Yritysmaailmassa on huomattu, että parhaat tulokset saadaan aikaan  aidolla yhteistyöllä ja kohtelemalla toisia arvostavasti. Myös ihmisten suhtautuminen omaan itseensä on muuttunut. Pyritään olemaan yhä aidompia sekä löytämään itsensä, omat arvonsa ja päämääränsä egon alta. Puhutaan paljon tunneälystä ja sen kehittämisestä. Halutaan työstää omaa henkistä hyvinvointia, joka luo pohjan kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. On huomattu, että suuri tekijä hyvinvoinnin kannalta, on oma suhtautuminen asioihin. Hyvä ruokkii hyvää. Halutaan olla mukavia itselle ja toisille. Helsingin Sanomien alkuvuonna kirjoittaman, suuren suosion saaneen, artikkelin mukaan, vuonna 2020 iso trendi onkin olla mukava.

Mitä tämä trendi, mukavuus, sitten on? Ennen kaikkea se on asenne. Miten kohtaamme toisen ihmisen ja hänen mielipiteensä. Se on aitoa kiinnostusta toista ihmistä, hänen persoonaansa ja mielipiteitään kohtaan. Valmiutta lähteä keskustelemaan avoimin mielin ja kykyä kyseenalaistaa myös omat näkemykset. Mukavuus on inhimillisyyttä kohdata toinen ihminen, hänen nykyisestä asemastaan tai taustoistaan välittämättä. Mukavuus ei kuitenkaan ole omista mielipiteistä vaikenemista, vaan kykyä tuoda omat näkökulmat esiin rakentavassa valossa. Mukavuus on tunneälyä. Se on kykyä mennä oman egon kerroksien alle ja löytää hyväksyntä ja arvostus itseään ja toisia kohtaan. Mukavuus on sitä, että osaa ruokkia omaa mieltään positiivisella energialla. Mukavuus on oman mielen hyvinvoinnin rakentamista ja sitä kautta kykyä suhtautua toisiin yksilöihin ja luoda hyvää.

Yritysmaailmassa on alettu huomata myös mukavuuden korostuminen. Mitä ymmärtäväisempiä ja ystävällisempiä toisia kohtaan ollaan, sitä enemmän positiivista energiaa luodaan. Positiivisuus tarttuu ympärillä oleviin ihmiseen helposti. Positiivinen ajattelu luo optimistisempia ajattelutapoja ja asenteita. Näistä taas yksilöt saavat lisää energiaa työhönsä, joka lisää yritteliäisyyttä sekä luovuutta työssä ja näin ollen yritysten tulosta. Ei ihme, että nykyään halutaan rekrytoida mukavia tyyppejä. Mukavat tyypit tuovat tullessaan aimo annoksen positiivista energiaa, josta yritysten on hyvä ammentaa voimavaroja kasvuun ja kehitykseen.

Jotta yritys pystyy kehittymään, on siellä vallittava psykologinen turvallisuus. Tämä tarkoittaa ennen kaikkea luottamusta. Luottamusta siihen, että omaan osaamiseen luotetaan, niin asiakkaiden, kollegoiden kuin yrityksen johdonkin taholta. Luottamus luo pohjan luovuudelle ja uuden rakentamiselle. Menestyvimmät yritykset tulevat olemaan niitä, joissa yleinen ilmapiiri kunnioittaa kaikkien näkemyksiä ja mielipiteitä. Yhdessä osataan keskustella rakentavasti ja tämän pohjalta luoda uutta kulttuuria ja menestystä. Yritysten tärkein voimavara on yrityksen työntekijät, yksilöt. Kun yksilö tuntee olonsa turvalliseksi ja arvostetuksi, on hänen helppo antaa samalla mitalla takaisin, eli paras mahdollinen työpanoksensa. Kun luottamus on kunnossa, on myös turvallista kokeilla uutta, ottaa riskejä, oppia ja menestyä. Menestys ei tule virheitä pelkäämällä, niistä vaikenemalla tai syyllisiä etsimällä. On uskallettava ottaa riskejä, jotta voi oppia ja luoda jotain uutta. Jotta voi uskaltaa, on pystyttävä luottamaan.

Luottamuksen lähtökohtana on toisen ihmisen tunteminen. Työelämässä, ja elämässä ylipäätään, konfliktitilanteet syntyvät usein siitä, ettei toista ihmistä tunneta eikä olla valmiita ottamaan hänestä selvää. Hänen motiivinsa jätetään usein arvailujen varaan. Ollaan varuillaan. Toimitaan pelosta käsin. Yhä tärkeämpää onkin lisätä inhimillisyyttä. Näyttää aitous egojen takana. Uskaltaa kysellä ja olla aidosti kiinnostuneita toisesta ja hänen asiastaan. Jo kehonkieli kertoo paljon. Ihminen osaa lukea toista jo hänen olemuksensa perusteella. Se on se fiilis, intuitio, mikä toisesta jää. Ei ole siis yhdentekevää, miten asioihin aidosti, pohjimmiltasi suhtaudut.  Omalla ajatusmaailmallasi luot asiallesi merkityksellisyyden pohjan toisenkin silmissä. Oma asenne ratkaisee, ei toisten. Tärkeintä on asettaa oma ajatusmaailma mukavuuden, ystävällisyyden ja luottavuuden taajuudelle. Hyvinvointi ja menestys seuraavat kyllä perässä.

Lopuksi haluaisin vielä haastaa jokaisen ajattelemaan aina ennen kuin toimii, kumpuaako oma toiminta vihasta, pelosta vai rakkaudesta. Sanoisin, että maailmasta saadaan huomattavasti parempi paikka, kun jokainen täällä toimisi rakkaudesta toisia kohtaan.

Inhimillistä ja menestyksekästä uutta vuosikymmentä jokaiselle.


Iida Ruotsalainen
Projektipäällikkö
myynti ja digimarkkinointi
0400 640108
iida.ruotsalainen@precis.fi